Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Steel Design Hermans. Steel Design Hermans wordt in het vervolg aangeduid met SDH. De wederpartij wordt aan-geduid als opdrachtgever. Waar aanbieding of overeenkomst staat, is dit altijd tussen SDH en de opdrachtgever.
1.2.  Bepalingen in een overeenkomst overrulen de bepalingen in deze voorwaarden.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1.  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. SDH heeft het recht zijn aanbod te herroepen tot drie werkdagen nadat de aanvaarding hem heeft bereikt. 
2.2.  SDH gaat uit van de juistheid en volledigheid van de door de opdrachtgever verstrekte informatie. SDH zal zijn aanbieding hierop baseren.
2.3.  De in de aanbieding genoemde prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen of belastingen van overheidswege. De prijzen zijn verder exclusief verpakkings-,opslag- en transportkosten als mede kosten voor laden, lossen en montage op locatie.

Artikel 3: Geheimhouding
3.1.  Alle door SDH aan opdrachtgever verstrekte informatie is vertrouwelijk en mogen door opdrachtgever niet worden gebruikt voor enig ander doel dan ter uitvoering van de overeenkomst.
3.2.  De in lid 3.1 genoemde informatie zal door opdrachtgever niet openbaar worden gemaakt of worden vermenigvuldigd.
3.3.  Indien opdrachtgever de geheimhoudingsplicht schendt, is hij per overtreding een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 
3.4.  Opdrachtgever moet de in lid 3.1 genoemde informatie op eerste verzoek van SDH binnen 2 weken aan SDH retourneren en kopieën vernietigen. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan SDH een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie
4.1.  Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van SDH die niet direct betrekking hebben op de opdracht.
4.2. Opdrachtgever vrijwaart SDH voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, merken, monsters, modellen en dergelijke. Opdrachtgever zal alle door SDH te lijden schade, waaronder volledig gemaakte kosten voor verweer tegen deze aanspraken, vergoeden.

Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode
5.1.  Een opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is indicatief.
5.2.  De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle informatie, waaronder definitieve en goed gekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van SDH, de overeengekomen  (termijn) betaling is ontvangen en aan de overige voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan. 
5.3.  Als er sprake is van:a. andere omstandigheden dan SDH bekend waren toen hij de levertijd of uitvoeringsperiode opgaf, wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die SDH, met in achtneming van zijn planning, nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren; b. bij meerwerk wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die SDH, met in achtneming van zijn planning, nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten;c. opschorting van verplichtingen door SDH wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die hij, met inachtneming van zijn planning, nodig heeft om de op dracht uit te voeren nadat de reden voor de opschorting is komen te vervallen.
5.4.  Opdrachtgever is gehouden alle kosten die SDH maakt of schade die SDH lijdt als gevolg van een vertraging in de levertijd of uitvoerings- periode, zoals vermeld in lid 5.3, te voldoen.
5.5.  Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding. Opdrachtgever vrijwaart SDH voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode.

Artikel 6: Levering en risico-overgang
6.1.  Levering vindt plaats op het moment dat SDH aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat de goederen gereed staan. Opdrachtgever draagt vanaf dat moment onder meer het risico van de zaak voor opslag, laden, transport en lossen. 
6.2.  Opdrachtgever en SDH kunnen overeenkomen dat SDH voor het transport zorgt. Het risico van onder meer opslag, laden, transport en lossen rust in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

Artikel 7: Prijswijziging
SDH mag een stijging van kostprijs bepalende factoren, die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst, aan opdrachtgever doorberekenen. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging op eerste verzoek van SDH te voldoen.

Artikel 8: Overmacht
8.1.  Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan SDH niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.
8.2.  Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door SDH ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
8.3.  SDH heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Als de overmachtsituatie is vervallen, komt SDH zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat.
8.4.  Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtsituatie meer dan zes maanden heeft geduurd, is SDH bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever is in die gevallen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door SDH. 

Artikel 9: Omvang van het werk
9.1.  Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van SDH een afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te zenden. 
9.2.  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvat het werk niet:a. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel-werk of ander bouwkundig werk; b. het realiseren van aansluitingen van gas, water, elektriciteit, internet of andere infrastructurele voorzieningen; c. maatregelen ter voorkoming of beperking van schade aan of diefstal of verlies van op of bij de werkplek aanwezige zaken; d. afvoer van materialen, bouwstoffen of afval.

Artikel 10: Meerwerk
10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk als:a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek; b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid; c. geschatte hoeveelheden meer dan 3% afwijken. 
10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijs bepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk op eerste verzoek van SDH te voldoen.

Artikel 11: Uitvoering van het werk
11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat SDH zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, bva. gas, water, elektriciteit en internet; b. verwarming; c. afsluitbare droge opslagruimte; d. op grond van de Arbo wet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.

Artikel 12: Oplevering van het werk
12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:a. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd; b. als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd; c. als SDH schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de dag van de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet is goedgekeurd; d. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan SDH. Opdrachtgever dient SDH in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.
12.3. Opdrachtgever vrijwaart SDH voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is SDH gehouden zijn con- tractuele verplichtingen, met in achtneming van art 14, alsnog na te komen.
13.2. Door SDH veroorzaakte schade veroorzaakt door handelingen die niet voortvloeien uit de overeenkomst, is de verplichting tot het vergoeden van deze schade beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom (excl.btw). Als de overeenkomst bestaat uit onderdeel en of deelleveringen, is deze verplichting beperkt tot maximaal 15% (excl. btw) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering. 
13.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komen:a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatie- schade, productieverlies, gederfde winst, boetes, transportkosten en reis- en verblijfkosten; b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt; c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van SDH.
13.4. SDH is niet gehouden tot het vergoeden van schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. 
13.5. Opdrachtgever vrijwaart SDH voor alle aanspraken van derdenwegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en waarvan de door SDH geleverde producten of materialen onderdeel uit maken.Opdrachtgever is gehouden alle voor SDH in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

Artikel 14: Garantie en overige aanspraken
14.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staat SDH voor een periode van twee maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie, zoals in de volgende artikelleden nader wordt uitgewerkt.
14.2. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is uitgevoerd, zal SDH binnen redelijke termijn de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de opdrachtsom.
14.3. Kiest SDH voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Opdrachtgever moet SDH in alle gevallen hiertoe de gelegenheid bieden. Bestond de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdracht- gever aangeleverd materiaal, dan dient opdrachtgever voor eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren. 
14.4. Onderdelen of materialen die door SDH worden hersteld of vervangen, moeten door opdrachtgever aan hem worden toegezonden.
14.5. Voor rekening van opdrachtgever komen:a. alle transport- of verzendkosten; b. kosten voor demontage en montage; c. reis- en verblijfkosten en reisuren.
14.6. SDH is pas gehouden uitvoering te geven aan de garantie als opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
14.7. a. Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van:- normale slijtage;- onoordeelkundig en of ondeugdelijk en of onjuist gebruik;- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;- installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden;-gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door opdrachtgever;- gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen.b. Geen garantie wordt gegeven op:-  geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;- het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;- onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.
14.8. Het bepaalde in lid 3 tot en met 8 van dit artikel is van toepassing bij eventuele aanspraken van opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook. 

Artikel 15: Klachtplicht
15.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij SDH heeft geklaagd.
15.2. Opdrachtgever moet klachten over de factuur, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij SDH hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet opdrachtgever uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken
16.1. Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp is of zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats feitelijk af te nemen.
16.2. Opdrachtgever dient kosteloos alle medewerking te verlenen om SDH tot aflevering in staat te stellen.
16.3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen.
16.4. Bij overtreding van het bepaalde uit lid 1 of 2 van dit artikel is opdrachtgever, nadat SDH hem in gebreke heeft gesteld, aan SDH per overtreding een boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 17: Betaling
17.1. Betaling wordt gedaan op een door SDH aan te wijzen rekening.
17.2. Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling plaats binnen 30 dagen na factuurdatum.
17.3. Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt, is hij verplicht om, in plaats van betaling van de overeengekomen geldsom, te voldoen aan een verzoek van SDH om in betalinggeving.
17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op SDH te verrekenen of om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van surseance van betaling of faillissement van SDH of de wettelijke schuldsanering op SDH van toepassing is.
17.5. Ongeacht of SDH de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:a. een betalingstermijn is overschreden; b. opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen uit art 16;c. het faillissement of de surseance van betaling van opdrachtgever is aangevraagd; d. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd; e. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd; f. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overleden.
17.6. Opdrachtgever is in geval van vertraging in de voldoening van een geldsom rente over die geldsom aan SDH verschuldigd met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop opdrachtgever de geldsom heeft voldaan. Als partijen geen uiterste dag van betaling zijn overeengekomen is de rente verschuldigd vanaf 30 dagen na opeisbaarheid. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
17.7. SDH is bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen van aan SDH gelieerde ondernemingen op opdrachtgever. Daarnaast is SDH bevoegd zijn vorderingen op opdrachtgever te verrekenen met schulden die aan SDH gelieerde ondernemingen hebben aan opdrachtgever.Verder is SDH bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen op aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen wordt verstaan: alle ondernemingen die behoren tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW en een deelneming in de zin van artikel2:24c BW.
17.8. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is opdrachtgever aan SDH alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van €75,-. Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente): over de eerste  €  3.000,- 15% over het meerdere tot  €  6.000,-  10% over het meerdere tot  €  15.000,-   8% over het meerdere tot  €  60.000,-   5% over het meerdere vanaf  €  60.000,-   3%. De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt.
17.9. Als SDH in een gerechtelijke procedure geheel of grotendeels in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18: Zekerheden
18.1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van SDH, naar diens oordeel, voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt  hij direct in verzuim. SDH heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
18.2. SDH blijft eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:a. niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met SDH;b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van boven genoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
18.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden. Dit beding heeft goederen rechtelijke werking.
18.4. Nadat SDH zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever zal daartoe alle medewerking verlenen. 
18.5. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeenkomst door SDH aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet na komt.
18.6. SDH heeft op alle zaken die hij van opdrachtgever uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op opdrachtgever heeft of mocht krijgen een pandrecht en een retentierecht.

Artikel 19: Rechten van intellectuele eigendom
19.1. SDH wordt aangemerkt als respectievelijk maker, ontwerper of uitvinder van de in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte werken, modellen of vindingen. SDH heeft daarom het exclusieve recht een octrooi ,merk of model aan te vragen.
19.2. SDH draagt bij de uitvoering van de overeenkomst geen intellectuele eigendomsrechten over aan opdrachtgever.
19.3. SDH is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt als gevolg van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart SDH voor elke aanspraak van derden met betrekking tot een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 20: Overdracht van rechten of verplichtingen
Opdrachtgever kan rechten of verplichtingen uit hoofde van enig artikel uit deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst(en) niet overdragen of verpanden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van SDH. Dit beding heeft goederen rechtelijke werking.

Artikel 21: Opzeggen of annuleren van de overeenkomst
21.1. Opdrachtgever is niet bevoegd de overeenkomst op te zeggen of te annuleren, tenzij SDH daarmee instemt. Bij instemming van SDH, is opdrachtgever aan SDH een direct opeisbare vergoeding verschuldigd ter hoogte van de overeengekomen prijs, minus de besparingen die voor SDH uit de beëindiging voortvloeien. De vergoeding bedraagt minimaal 20% van de overeengekomen prijs. 
21.2. Wanneer de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door SDH te maken kosten (regiebasis), wordt de vergoeding als bedoeld in het eerste lid van dit artikel begroot op de som  van de kosten, arbeidsuren en winst, die SDH naar verwachting over de gehele opdracht zou hebben gemaakt.

Artikel 22: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
22.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
22.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
22.3. De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van SDH neemt kennis van geschillen. SDH mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.